תקנון לחלוקת מלגות העמותה

חיילים המעוניינים ללמוד במוסד ללימודים גבוהים יכולים לפנות למגוון גופים שמעניקים מלגות לימודים וסיוע כלכלי בהיקפים שונים בכל הארץ. ישנן מלגות שמוענקות לאוכלוסיות מסוימות של סטודנטים, לכאלה מישובים מסוימים וכד’. עמותת ה”הולכים בראש” מורכבת מבוגרי יחידת עוקץ וקרוביהם, העוסקים בהתנדבות בפעילויות שונות לטובת היחידה ולוחמיה ואנשי המילואים. אחת מפעילות אלה היא פרויקט “מלגות” שבמסגרתו העמותה מעניקה מלגות לימודים לחיילי וחיילות היחידה. דף זה בא לענות על שאלות שעשויות לעלות בעניין מלגות לימודים של העמותה.

תקנון לחלוקת מלגות עמותת “ההולכים בראש”:

1. מלגות עמותת “ההולכים בראש” מיועדות למי ששירת שירות מלא ביחידת “עוקץ” והינו חבר בעמותת “ההולכים בראש”. מטרתן לעזור ליוצאי היחידה להיקלט במערכת הלימודים הגבוהים בישראל.
2. מלגות העמותה יחולקו על בסיס חלוקה שווה בין פלוגות היחידה (לוחמים ומפקדה).
3. בחירת המלגאים נעשית בעיקר על בסיס רקע סוציו-אקונומי של החייל ומשפחתו, סיוע לעמותה בקידום מטרותיה על בסיס שעות התנדבות רבעוניות והיקף תכנית הלימודים (להלן).
4. מלגות העמותה יינתנו רק עבור לימודים לתואר ראשון במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (ללימודים בישראל בלבד). לא יינתנו מלגות עמותה בעבור מכינות. עדיפות תינתן לסטודנטים הלומדים תכנית לימודים מלאה.
5. טופס בקשה למלגת העמותה יתקבל לא יאוחר מחמש שנים מיום השחרור של מבקש המלגה משירות בצה”ל סדיר או קבע.
6. המלגאי חייב להירשם ללימודים לכל המאוחר חמש שנים מתאריך השחרור שלו (“תאריך תחילת הלימודים”) אם משירות סדיר או משירות קבע. במידה ולא עמד בתנאי זה מתבטלת המלגה.
7. גובה המלגה כפוף לאמצעים העומדים לרשות העמותה. המלגות יושלמו בשלושה תשלומים.
8. מבקש המלגה יכול להגיש בקשה למלגת העמותה גם אם בקשתו נדחתה בעבר.

 • מבקש המלגה שזכה במלגת לימודים בהיקף חלקי או מלא לתקופת מלגה כלשהי שקבעה העמותה, לא יהיה זכאי למלגת העמותה בשנית.
 • טופסי בקשה יוגשו על ידי מבקש המלגה עבור ועדת המלגות של העמותה לטופס הבקשה לחצו כאן.
 • בקשה שלא יצורף אליה אישור קבלה ללימודים, או שיהיה חסר בה מידע לא תידון בוועדה כלל.
 • מועמדים למלגות העמותה ייחשבו רק מבקשי המלגה שסיימו באופן מלא את שירותם הצבאי.
 • ועדת המלגות תבחר את הזכאים מתוך כלל מבקשי המלגה בלבד.
 • ועדת המלגות מוסמכת לקבוע את תנאי הזכאות לקבלת מלגה מטעם עמותת “ההולכים בראש” ויכולה לשנות אותם מטעם העמותה ולפי מדיניות העמותה מעת לעת.
 • הענקת מלגה החורגת מהתנאים הנ”ל טעונה המלצת יו”ר ועדת המלגות ואישור יו”ר העמותה.

המלגאי מתחייב:

א.להודיע לועדת המלגות בעמותה על מועד התחלת לימודיו בפועל.
ב. להודיע לועדת המלגות בעמותה על כל שינוי במעמדו במשך תקופת המלגה (הפסקת לימודים מלאה או זמנית). לעמותה יש זכות להפסיק את מתן המלגה בעקבות כך.
ג. לסייע לעמותה בקידום מטרותיה בהיקף 10 שעות רבעוניות בממוצע, למשך כל תקופת המלגה. מלגאי שלא יצליח לעמוד בתנאי זה לאורך זמן, לא יוכל להמשיך ולקבל את מלוא סכום המלגה.

 • העמותה מתחייבת לכלול את מימון המלגה בתקציב של העמותה.
 • יו”ר העמותה יקבע בסיוע רואה החשבון של העמותה את מספר המלגות המוענקות בכל שנה.
 • קביעת הזוכים תיעשה על ידי יו”ר העמותה על יסוד המלצות של ועדת המלגות של העמותה, שתמונה לצורך זה על ידי יו”ר העמותה.
 • רשימת הזוכים במלגות העמותה תישלח למשרד הת”ש והמילואים של היחידה בכל שנה ותפורסם ביחידה. מספר המלגות שמחולקות בכל שנה יפורסם באתר האינטרנט של העמותה.
 • המלגה משולמת כנגד קבלות מקוריות על תשלום שכ”ל בלבד, וישירות אל חשבון הבנק של המלגאי. עותק (צילום) מקבלות אלה יישאר אצל המלגאי באחריותו. לא יועבר כל תשלום מעבר לסכום הנקוב בקבלות שיגיעו לידי העמותה.
 • למרות שהעמותה תעשה כל מאמץ להעביר למלגאי את כל סכום המלגה שאושר עבורו, העמותה תהיה רשאית להפסיק את מתן המלגות במועד שהיא תיקבע, ללא התראה מראש.
 • רואה החשבון של העמותה ינהל מעקב אחרי יתרת המלגות של העמותה וידווח לועדת המלגות לכשתנוצל כל היתרה.
 • פרטי מגישי הבקשות וטופסי הבקשה עצמם יישמרו בעמותה בלבד ולא יועברו לצד שלישי כלשהו.

הנחיות

העמותה תשלח למשרד הת”ש של היחידה דף מידע ותקנון זה לעניין המלגה. טופסי בקשה ניתן יהיה לקבל בפניה ישירה לעמותה.
חייל יקבל מסמכים אלה לעיל עם חתימת משרד הת”ש על טופס הטיולים של החייל.
לטופס הבקשה יצורפו עם הגשתה מסמכים ואישורים רלוונטיים לפי דרישת העמותה מעת לעת, וככלל:

א. עותק מנגררת שירות – באחריות מבקש המלגה בתיאום עם משרד הת”ש ביחידה.
ב. אישור קבלה ללימודים – באחריות מבקש המלגה.
ג. טופס בקשה לסיוע כספי (נמצא באתר העמותה) – באחריות מבקש המלגה.
ד. טופס אישור חברות בעמותה – באחריות מבקש המלגה.
ה. טופס פירוט חשבון בנק.
ו. אישור קבלה ללימודים וטופס בקשה ממולא וחתום ע”י מבקש המלגה עצמו, צריכים להגיע באחריותו למייל מלגות העמותה, לא יאוחר 31.06 ו- 31.12 *לאחר מועדים אלו לא ניתן להגיש מועמדות לשנת הלימודים.

 • חלוקת המלגה מתבצעת בשני מועדים במהלך השנה.
 • מבקש המלגה יהיה רשאי לצרף המלצות מודפסות וחתומות לבקשת המלגה שלו. מבקש המלגה רשאי לצרף צילומים של המלצות אלה ולצרפם לטופס הבקשה במקום המסמכים המקוריים.
 • ועדת המלגות של העמותה תתכנס עד שבועיים לאחר תאריך היעד ותדון בבקשות שהתקבלו עד תאריך היעד בלבד.
 • ועדת המלגות תהיה רשאית לזמן לפגישה אישית את כל אחד ממבקשי המלגה הזכאים במידה ותראה לנכון לעשות זאת.
 • ועדת המלגות תעביר את המלצותיה בכתב ליו”ר לאחר ביצוע שיחות עם מבקשי המלגה.

שאלות נפוצות

איזה סיוע אתם מעניקים?
מלגות לימודים בהיקף חלקי או מלא, למשך שנת לימודים אחת.

איך אפשר ליצור איתכם קשר?
דרך מייל מלגות: Milgot@haholchimbarosh.co.il

כיצד מגישים בקשה למלגה?
יש למלא טופס בקשה למלגה שאפשר לקבל לפי דרישה ישירות מהעמותה, לצרף את האישורים הנדרשים, המלצות (אם יש, לא חובה) ולשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת העמותה לא יאוחר 31.06 ו- 31.12 לאחר מועדים אלו לא ניתן להגיש מועמדות לשנת הלימודים. חלוקת המלגה מתבצעת בשני מועדים במהלך השנה.

אני לא מעוניין ללמוד מיד עם השחרור, האם אני עדיין רשאי להגיש בקשה למלגה?
כן. הזכאות להגשת בקשה למלגה תעמוד לרשותך עד חמש שנים מיום השחרור. צא לטייל, לעבוד, מה שתרצה. מבחינתנו יש לך חמש שנים להחליט. מספיק?

לא הספקתי להגיש בקשה במועד. מה עושים?
אם איחרת את שני התאריכים של שליחת המלגות – נסה שוב בשנה הבאה.
אם איחרת את חמש השנים שלאחר יום השחרור – איבדת את הזכאות לקבל את המלגה.

תלמידים שלומדים לימודי תעודה רשאים להגיש בקשה למלגה?
רק סטודנטים מן המניין שלומדים לתואר ראשון במוסד לימודים בישראל, שמוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה רשאים להגיש בקשה.

מה הקריטריונים לקבלת המלגה?
שילוב של מצב כלכלי-משפחתי עדכני, סיום שירות מלא ביחידת “עוקץ” , והסכמה להתנדבות לפעילויות העמותה בהיקף ממוצע של 10-20 שעות רבעוניות בממוצע למשך תקופת המלגה.

האם ניתן לדעת מראש אם אני זכאי למלגה?
לא. זה תלוי בתרומות שהתקבלו בעמותה ובמצב הכללי של כל מגישי הבקשה למלגת לימודים באותה שנה.

אם אני זכאי למענק שחרור מצה”ל, למלגת פר”ח, לחסכון ללימודים או למלגה חלקית מקרן חיצונית, ניתן עדיין לפנות בבקשה למלגה של עמותת ה”ההולכים בראש” ?
כן. מענק, חסכון או מלגה חלקית אחרת אינם פוסלים בקשה שהוגשה לעמותה. אולם, אם המבקש זכאי לפטור מלא משכר לימוד או למלגת לימודים בהיקף מלא ממקור אחר, הדבר ישוקלל בקבלת ההחלטה מצד העמותה.

מהו סכום המלגה?
סכום המלגה נקבע כל שנה מחדש בהתאם לתרומות שהתקבלו בעמותה ולמצב מגישי הבקשה. הסכום אינו אחיד.

אילו אישורים צריך לצרף לטופס בקשת המלגה?

 • יש לצרף אישור קבלה ללימודים (מקור). זהו אישור סטנדרטי שמספק כל מוסד ללימודים גבוהים לתלמידים שהתקבלו ללימודים באותו מוסד.
 • יש לצרף טופס הצטרפות לעמותה.
 • ניתן לצרף המלצות חתומות על מבקש הבקשה, אבל זה לא הכרחי.
 • בקשת סיוע כלכלי לשכ”ל (טופס נמצא באתר העמותה).
 • נגררת שחרור מהצבא.
 • טופס פרטי חשבון בנק.

מתי מקבלים תשובה לבקשת המלגה? והאם נשלחות גם תשובות שליליות?
עד חודשיים לאחר תאריכי היעד לשליחת המלגות נשלחות התשובות למייל לכתובת מבקש המלגה שרשומה בטופס הבקשה. סטודנט שרוצה לשנות כתובת צריך לעדכן את נציג העמותה לעניין המלגות.
תשובות נשלחות לכל המבקשים כולל לסטודנטים שנדחו.

קיבלתי מלגה. כיצד היא משולמת?

סכום המלגה עומד לזכות המלגאי כנגד קבלות מקוריות, עד למימוש כל סכום המלגה שהוקצה לו. סכום שכ”ל שעבורו התקבלה קבלה מקורית בעמותה יועבר ישירות לחשבון הבנק של מבקש המלגה, כפי שפירט בטופס הבקשה.

אני ממתין עדיין לתשובה לגבי מלגה לימודים אחרת.

אם תקבל מלגת לימודים בהיקף מלא ממקור אחר, לפני שקיבלת תשובה מהעמותה, עליך להודיע לעמותה וייתכן שנפנה את סכום המלגה למבקש אחר מבין חבריך.

איך מגישים ערעור?

ערעור מוגש באמצעות מכתב אישי רשום (אין טופס מיוחד) לועדת המלגות של עמותת ה”הולכים בראש”, תוך חודש מיום קבלת התשובה. תשובה לערעור תישלח אליך לאחר שהועדה תדון בזה בשנית.

האם יש העדפה ללוחמי פלוגה מסוימת ביחידה?

לא. כלל המלגות העומדות לרשות העמותה בכל שנה יחולקו שווה בשווה בין פלוגות הלוחמים והמפקדה, עד כמה שניתן.

יש לי בעיות אישיות, האם אפשר לבקש פטור מהתנדבות לפעילויות העמותה?

תינתן העדפה ברורה למי שיוכל לסייע לעמותה בפעילויותיה לטובת היחידה ולמילוי מטרות העמותה, אך כל מקרה נידון לגופו.

אם בעיות צצות במהלך קבלת המלגה, על המלגאי ליידע את העמותה בהקדם ותיתכן הערכה מחדש של היקף ההתנדבות שיוכל לתת המלגאי במקרה כזה. אם זאת, אם לא תימצא הצדקה לאי קיום תנאי זה ולאורך זמן, תהיה רשאית העמותה להפסיק את המלגה.

האם יש מלגות נוספות שכדאי לי לבדוק?

כן. יש הרבה.

ברר ביחידה להכוונת חיילים משוחררים (או באתר: hachvana.mod.gov.il), ברר באגודת הסטודנטים במוסד הלימודים שלך, ברר באזור מגוריך (עיריה/ מועצה/ מזכירות הישוב), חפש באינטרנט “מלגות”, והעיקר, אל תתיאש.

בהצלחה!