ועדת מלגות

הגשת בקשה לסיוע כלכלי חלקי למימון שכר הלימוד:

מצב משפחתי:

אישור מצב לימודים:

מועמדת נכבדה,
מילוי התשובות בטופס זה מתבסס על גישת "שאלון של כבוד". ועדת הערכה יוצאת מנקודת
הנחה מוקדמת לפיה כל התשובות נכונות, כנות ואמיתיות וכי הינך נוהגת בכבוד, בחברות
ובהגינות כלפי שאר הבוגריםות המבקשיםות לקבל מלגה השנה.

אי מילוי כל השאלון, או העלאת מסמכים לא רלבנטיים לא יטופלו, ולא תישלח למועמד כל תגובה

גובה שכר הלימוד לשנה:

רקע כלכלי בבית ההורים:

האם הינך מקבל/ת סיוע ואו מלגה אחרת:

אני מוכנה לתרום לפעילות העמותה בהיקף של: